Våra tjänster

Fastighetsutveckling/Rådgivning

Metakoncept arbetar med uppdrag av karaktären analys och strategisk rådgivning, vilket bl a omfattar såväl utredningar som erfarenhetsåterkoppling i form av second opinion kring projekt och affärsupplägg. Metakoncept bistår också med rådgivning vid förvärv och/eller försäljning av fastigheter.

 

 

 

Projektledning/Konsulting

Inom Projektledning/Konsulting arbetar Metakoncept som kundens projektledare inom givet uppdrag.

 

– Planärenden

Metakoncept hanterar hela processen vid avstycknings- och planärenden; från i idé och planansökan till lagakraftvunnet beslut om planändring. Häri ingår ansvaret för kontakter med kommun, myndigheter och berörda konsulter för olika utredningar under processens gång.

 

– Förvaltning/Management

Metakoncept går in som operativ stödresurs inom områden som att samordna teknisk förvaltning, ansvara för hyresgäster och hyresavtal.

 

– Hyresgästundersökningar (NKI)

Metakoncept genomför webbaserade NKI-undersökningar.

 

 

 

Etableringar

Metakoncept har genom mångårigt samverkan med kommuner och fastighetsägare god kännedom om utvecklingsområden för handels- och bostadsområden, utifrån gällande översiktsplaner och markägareförhållanden.